Shrine Of Syed Baba Gohar Ali Shah (Forefather)

Address: Dhok Gohar Shahi, Tehsil Mohra Noori, Gujarkhan Rawalpindi Punjab Pakistan​

Shrine Of Father/Mother of Hazrat Syedna Riaz Ahmad Gohar Shahi​

Address: Dhok Gohar Shahi, Tehsil Mohra Noori, Gujarkhan Rawalpindi Punjab Pakistan

Shrine Of Hazrat Syedna Riaz Ahmad Gohar Shahi​

Address: Allah Hoo Pahari, Khuda ki Basti No.1 Bholari (Kotri) Jamshoro Sindh Pakistan

%d bloggers like this: